Multiple decompile WebP in Windows

Today I have to convert a lot of webp files to PNGs. And finally I achieve the goal using PowerShell script. But before we start decompile anything we have to download:

https://developers.google.com/speed/webp/download

commend to decompile webp:

dwebp 001.webp -o 001.png

And now we can prepare PowerShell script „script.ps1” with content:

$INPUT_DIR = "C:\directory_with_webp_files"
$OUTPUT_DIR = $INPUT_DIR + "png\"
$OUTPUT_EXTENTION = ".png"

#create output directory
New-Item -ItemType directory -Path $OUTPUT_DIR

#get all webp files from directory
$files = Get-ChildItem $INPUT_DIR -filter "*.webp"

for ($i=0; $i -lt $files.Count; $i++) {
  $runIt = "dwebp "+ $files[$i].FullName 
           + " -o " + $OUTPUT_DIR 
           + $files[$i].BaseName + $OUTPUT_EXTENTION
  iex $runIt
}

To run script use command:

Powershell.exe -File script.ps1

All output file will be save in $OUTPUT_DIR.

April Beacon EddyStone

Hello world!

Chciałbym się tu podzielić z Wami moimi odkryciami, nowinkami sprzętowymi z którymi mam do czynienia i tym co mnie wkręciło.

Najbliższy artykuł będzie dotyczył Eddystone Beacons i ich obsługę za pomocą aplikacji Android z wykorzystaniem biblioteki Google Nearby API!

Stay tuned!